Obchodní podmínky

1. KONTAKTNÍ ÚDAJE PRODÁVAJÍCÍHO

Andrea Kořízek Plšková
Otmarova 47/1, 674 01 Třebíč
IČ: 757 71 080
DIČ: CZ7954105676
ŽL vydán MÚ Třebíč

Telefon: +420 724 662 099
E-mail:
andrea@100percentpure.cz
Provozovna: EDEN, Otmarova 47/1, 674 01 Třebíč

Prodávající je plátce DPH.

Výše uvedený prodávající je provozovatelem internetového obchodu www.100percentpure.cz

Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými a účinnými v momentu odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před vlastním uskutečněním své objednávky a je na ně dostatečné předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky stvrzuje, že se s těmito Obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

Tyto Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

 

2. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

Informace o přijímaných způsobech platby:

- platba předem bankovním převodem

- platba při předání zboží přepravcem (dobírka)

- platba v hotovosti v provozovně prodávajícího

Česká republika

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- bezhotovostně předem bankovním převodem na účet prodávajícího č. 2200668418/2010, vedený u Fio banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“) - vyčkejte na variabilní symbol!!!

- v hotovosti na dobírku prostřednictvím přepravce

- v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese EDEN, Otmarova 47/1, 674 01 Třebíč

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Tento variabilní symbol zašle prodávající kupujícímu po kompletaci zboží uvedeného v objednávce. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Odešle-li kupující bezhotovostní platbu bez správně uvedeného variabilního symbolu, vystavuje se riziku, že prodávající platbu nezaregistruje.

V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od zaslání podkladů k platbě, jinak je objednávka stornována a zboží bude uvedeno zpět do prodeje.

Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu, a to zejména v případech, kdy kupující v předešlých obchodních případech opakovaně nepřevzal zaslané zboží, čímž prodávajícímu vznikají zbytečné náklady na jeho dopravu a doručování.

Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu a zašle ji v tištěné podobě společně s objednaným zbožím na dodací adresu kupujícího.

 

3. VYŘÍZENÍ OBJEDNÁVKY A DORUČENÍ ZBOŽÍ

Za vyřízení objednávky se považuje doba od uzavření kupní smlouvy (tj. obdržení závazné objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře na webovém rozhraní obchodu), po expedici objednaného zboží ze skladu prodávajícího, tzn. předání zásilky přepravci.

Doba vyřízení objednávky je zpravidla:

- 1 až 2 pracovní dny ode dne přijetí objednávky, je-li všechno objednané zboží skladem u prodávajícího. Tato lhůta může být i delší z důvodu zvýšeného počtu vyřízení objednávek, a to např. v předvánočním období nebo pokud byla objednávka učiněna v termínu probíhající slevové či dárkové akce.

- v případě, že některé zboží není v danou chvíli skladem, je kupující písemně formou kontaktního e-mailu informován, kdy pravděpodobně bude chybějící zboží naskladněno a může se sám rozhodnout, zda-li vyčká, až bude jeho zásilka kompletní, nebo si vybere jiný podobný produkt, nebo zda-li objednávku chybějícího produktu zruší.

V případě úhrady zboží bezhotovostně bankovním převodem na účet prodávajícího může být výše uvedená doba vyřízení objednávky navýšena časem, kdy prodávající čeká na úhradu zboží kupujícím, přičemž zboží je expedováno až ve chvíli připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

O vyřízení (expedici) objednávky je kupující informován písemnou formou na kontaktní e-mail kupujícího.

K době potřebné k vyřízení objednávky (expedici zásilky), je třeba přičíst čas potřebný na doručení zboží ke kupujícímu. Za dodržení doby doručení zásilky již není zodpovědný prodávající, ale přepravce.

Dle § 2118 Občanského zákoníka č. 89/2012 Sb. je kupující povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

 

4. PŘEPRAVA, POŠTOVNÉ A BALNÉ

Česká republika - poštovné: při nákupu od 2000,- Kč je poštovné zdarma (poštovné hradí prodávající).

Česká republika: DPD Private:

- při platbě dobírkou je cena přepravy 150,- Kč včetně DPH.

- při platbě převodem je cena přepravy 120,- Kč včetně DPH (vyčkejte, prosím, na výzvu k platbě!).

Česká republika: Česká pošta Doporučený dopis: odesíláme pouze po platbě převodem (vyčkejte, prosím, na výzvu k platbě!). Poštovné je 50,- Kč včetně DPH, maximální hodnota zboží 880,- Kč, max. rozměry zásilky 50 × 35 × 5 cm.

Slovensko - poštovné: při nákupu od 100 EUR je poštovné zdarma (poštovné hradí prodávající). Zásilky na Slovensko odesíláme pouze po platbě převodem (vyčkejte, prosím, na výzvu k platbě!) na náš EUR účet vedený u Fio bank, a.s.

Slovensko: DPD Private: cena bude upřesněna po kompletaci zboží (cca 6 EUR).

Balné v našem obchodě neúčtujeme - tuto službu mají u nás všichni zákazníci zdarma.

V případě problémů s doručením zásilky nás kontaktujte e-mailem na andrea@100percentpure.cz a my Vám obratem zjistíme, kde se Vaše zásilka právě nachází.

 

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby.

Prodávající umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy zde a spotřebiteli tak prodávající potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

Odstoupit lze také korespondenčně a to na adrese: Andrea Kořízek Plšková, EDEN, Otmarova 47/1, 674 01 Třebíč.

Od smlouvy lze odstoupit pouze v případě, pokud kupující dodá zboží nepoškozené a nepoužité v neporušeném originálním balení.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1820 odst. 1 písm. f) a dle § 1837 Občanského zákoníku nelze odstoupit od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu a číslo prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vrácenou částku.

Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká smlouva kupní a smlouvy jsou posuzovány z tohoto hlediska samostatně.

 

6. NEVYZVEDNUTÉ ZÁSILKY

Každá objednávka je závazná dle našich Obchodních podmínek. Dle § 2118 Občanského zákoníka č. 89/2012 Sb. je povinností kupujícího objednané zboží převzít a zaplatit. Kupující může objednávku stornovat, ale pouze za předpokladu, že zboží již nebylo expedováno a nedošlo ke vzniku nákladů spojených s expedicí objednávky. Storno objednávky lze provést jen písemnou formou na kontaktní e-mail prodávajícího.

Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku kupujícím převzata, bude prodávající požadovat náhradu škody (uhrazení skutečné výše poštovného dle podkladů přepravce) - Porušení smluvní povinnosti § 2913 odstavec 1, Občanského zákoníka č. 89/2012 Sb. Za tím účelem je kupujícímu vystavena faktura a zaslány platební informace potřebné k úhradě sankce se splatností 14 dnů. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky budou postoupeny smluvní společnosti pro vymáhání pohledávek k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených. Tento nárok vzniká i v případě, že objednávka přesahuje hodnotu splňující podmínky pro odeslání zdarma.

Dále bude kupující sankcionován tím, že jeho další objednávky budou vyexpedovány až po zaplacení. Tzn., že kupujícímu nebude zásilka doručena na dobírku (i když tak v objednávce zvolí), ale kupující musí zboží včetně nákladů za přepravu zaplatit předem a to buď převodem na účet nebo v provozovně prodávajícího.

Každé objednávce věnujeme čas potřebný pro přípravu a expedici. Nevyzvednutím zásilky navíc dojde k navýšení času a nákladů s rozbalením zásilky, kontrolou produktů, roztříděním obalových materiálů, zpětnou logistikou zboží do skladu atd. Proto vás žádáme, ať dostojíte svým závazkům a zboží si vyzvednete, nebo pokud ne, provedete platbu za kompenzaci poštovného včas a vyhnete se tak dalším komplikacím. Tato kompenzace je právně vymahatelná, jelikož jste nevyzednutím zboží porušil/a kupní smlouvu. 

 

7. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží dokladem o koupi. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Zásilka musí obsahovat: reklamované zboží, kopii nákupního dokladu (faktura), podrobný popis závady.

Reklamované zboží nám nelze zaslat formou dobírky. Zásilka na dobírku nebude převzata a bude vrácena odesílateli. Adresa pro zásilky k reklamaci je: Andrea Kořízek Plšková, EDEN, Otmarova 47/1, 674 01 Třebíč.  

 

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Nákupem kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení. Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.

 

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2014.

 

ZÁKAZNICKÝ SERVIS

V oboru přírodní kosmetiky se pohybujeme od roku 2004, kdy byla otevřena prodejna EDEN se specializací na přírodní kosmetiku, ekodrogerii a biopotraviny. 100% PURE® jsme zařadili do sortimentu v roce 2008, Puristry nabízíme od srpna 2017. Samozřejmostí je zcela individuální servis a odborné poradenství, rádi Vám poradíme s vhodným výrobkem právě pro Vás. Většinu výrobků si můžete vyzkoušet přímo u nás v obchodě a také Vám rádi poskytneme vzorek pro domácí použití. V případě dotazů nás kontaktujte e-mailem na andrea@100percentpure.cz

Vzorky: Ke každé objednávce zdarma přibalujeme originálně balené vzorky výrobcem dle aktuální dostupnosti. Výrobce bohužel nevyrábí vzorky ke všem výrobkům, vzorky dekorativní kosmetiky nejsou k dispozici vůbec. V naší prodejně EDEN v Třebíči však máme testery a z některých těchto produktů můžeme vytvořit vzorek odstříknutím do kelímku. Pokud máte zájem o vzorek konkrétního výrobku, který nenajdete v menu Vzorky, napište si o něj do pole Poznámka před odesláním objednávky.

Recenze: Vaše zkušenosti s výrobky můžete napsat přímo na web k jednotlivým produktům do pole Recenze a tím získáte slevu 5% na další objednávku. Důležité je vyplnit u recenze Váš e-mail, který se na webu nezobrazí. Poté, co recenzi zpracujeme, tzn., že se zobrazí na webu, pošleme Vám slevový kód, který si uschovejte. Tento kód napište před ukončením/odesláním objednávky do pole Slevový kód. Sleva za recenze jednotlivých produktů se v jedné objednávce nesčítá, platí sleva 5% na objednávku. Platnost kódu je 6 měsíců.

Newsletter - Zadejte email:
Copyright © 2009 - 2019 100% PURE CZ / Všechna práva vyhrazena